EN
دسترسی سریع

دپارتمان تخصصی کودکان

• هنرجو مبیایست توسط کارشناس موسیقی تست (1 .شنوایی 2 .ریتم 3 .رفلکس انگستان دست 4 .سنجش تمرکز و دقت 4 .حافظه کوتاه مدت) را انجام دهد؛ نتیجه بهمربی هنرجو ارجاع شده و در پرونده هنرجو در سایت آموزشگاه بر روی نمودار قرار گرفته و ثبت گردد.

• هنرجو با محیط کلاس و مربی خود آشنا میشود، مقدمات و لوازم مورد نیاز کلاس تهیه و آماده سازی میشود. / میزان پیشرفت هنرجو در تلاش وکار گروهی، انگیزه حظور در کلاس و تاثیر پذیری از معلم وکلاس و سایر موارد در پایان 5 مقطع(ترم) ثبت شده و در پروندههنرجو در سایت ثبت گردد.

• هنرجو درپایان دوره نهایی بر اساس سرفصل آموزشی، خواستگاهها و اهداف آموزشی مورد قضاوت نهایی قرار میگیرد و نتیجه یا نمره آن(معدل کلی پیشرفت) تنهاجهت بررسی عملکرد هنرجو اطلاع به والدین، مشاوران جهت انتخاب صحیح تر مسیر هنرجو، در سایت آموزشگاه و پرونده به ثبت میرسد.

• در این مرحله میزان پیشرفت هنرجو بعد از گذشت یکسال و نیم آموزش نسبت به روز اول مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرد، حال جهت انتخاب ساز بر اساس میزانتوانایی موسیقایی هنرجو، عملکرد دوره آموزشی، علایق شخصی، پیشنهادات خانواده و مشاوران مورد بررسی قرار میگیرد و در پرونده هنرجو در سایت ثبت میگردد..

• هنرجو با استاد مربوطه ساز انتخابی خود جلسه معارفه خواهد داشت و بعد از تعیین وقت و خرید ساز، کلاس آغاز میشود./ • استاد هنرجو را در هر جلسه از نظر پیشرفت مورد ارزیابی قرار میدهد و بر اساس فرم مخصوص در پایان هر ترم آن را به مسئول سایت ارئه داده و در پرونده هنرجوثبت میگردد.(در صورت عدم پیشرفت مورد نظر استاد، مشاور جهت بررسی بیشتر مشکل آموزشی طبق فرایند مشاوره اقدام می نماید.)(جزییات در پیوست)

• در این مرحله پس از تشخیص استاد مربوطه هنرجو میبایست در اجراهای آموزشگاهی شرکت نماید و در صورت تایید استاد به فستیوال سالانه آموزشگاه جهت اجرادعوت گردد.

پایان

کارگاه ها

نقاشی و طراحی
موقعیت: 45

31 اسفند

7 تا 8 سال

45 %
نقاشی و طراحی
موقعیت: 1

20 خرداد

2 تا 3 سال

1 %
کارگاه اقوام
موقعیت: 45

20 اردیبهشت

3 تا 5سال

50 %
نقاشی و طراحی
موقعیت: 60

5 دی ماه

3 تا 4 ماه

60 %
رشد خلاقیت و تمرکزکودک
موقعیت: 20

20 دی ماه

85 تا 86 سال

20 %
خطاطی کودک
موقعیت: تکمیل

پایان تخفیف

5 تا 6 سال

85 %

از تخفیفات و طرح های ویژه مطلع شوید

7 روز هفته، پاسخگوی شما هستیم.
88081649 - 021 | 88081639 - 021
info@shahrashoobmusic.com

021-88081639